Visa orginalspråket

Den nya pandemilagen – vad gäller?

När den nya pandemilagen trädde i kraft förra veckan, väcktes många frågetecken kring hur den påverkar reglerna kring företagens egna konferenser. Här reder vi ut vad som gäller.

Eftersom hotell- och konferensverksamhet redan regleras av smittskyddslagen, och serveringsställen även av alkohollagen, påverkas hotell och konferensanläggningar normalt inte av den nya pandemilagen.

Det innebär att företag, föreningar och andra privata sammanslutningar precis som tidigare får arrangera möten för slutna sällskap på hotell och konferensanläggningar med fler än åtta deltagare.

Om allmänheten har tillträde till mötet, konferensen, seminariet eller liknande, är det dock att betrakta som en allmän sammankomst. Därmed gäller fortsatt begränsningen till max åtta deltagare.

IVA Konferenscenter säkerställer att smittskyddslagen, alkohollagen och andra regler följs och att alla åtgärder för att stoppa smittspridning av covid-19 vidtas.

Så här tolkar Visitas jurister reglerna:
Det har tidigare funnits vissa oklarheter kring om den begränsning till högst åtta deltagare vid vissa privata sammankomster som gäller enligt den nya begränsningsförordningen även gäller för exempelvis kurser och konferenser på hotell och konferensanläggningar. Länsstyrelserna har nu, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, gjort bedömningar och förtydliganden som innebär följande.

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av pandemilagen och därmed inte heller av kravet på begränsning till högst åtta deltagare vid privata sammankomster enligt 6 kap. 1 § i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen).

Om en kurs eller en konferens på ett hotell eller en konferensanläggning skulle bedömas vara en allmän sammankomst i ordningslagens mening så omfattas den däremot av pandemilagen och därmed även av kraven på begränsningar av antalet deltagare (för närvarande högst åtta) vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt 3 kap. i begränsningsförordningen.

Innebörden av ovanstående är att det är möjligt att på hotell och konferensanläggningar arrangera kurser och konferenser för företag, föreningar och andra privata sammanslutningar även med fler än åtta deltagare. En kurs eller en konferens som riktar sig till allmänheten – och inte hålls för exempelvis ett företag, en förening eller annat slutet sällskap – eller dit allmänheten har tillträde kan däremot vara att betrakta som en allmän sammankomst som har en begränsning till högst åtta deltagare enligt gällande regler. Vid osäkerhet beträffande frågan om ett visst arrangemang är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning bör samråd ske med Polismyndigheten.

Om kurs- och konferensverksamhet hålls i lokaler som utgör ett serveringsställe så gäller bestämmelserna om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter i anslutning till den lagen. Detta innebär bland annat att gästerna ska sitta ned med mat och dryck, att högst fyra personer får sitta ned tillsammans och att sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap. På serveringsställen är det även tillåtet att arrangera andra privata sammankomster såsom exempelvis bröllopsfester och begravningskaffe med fler än 8 personer, så länge de trängselregler som gäller vid sedvanlig restaurangverksamhet följs.

Alla verksamheter är skyldiga att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19 och att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Detta följer av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.